• شرکت مهندسی کارا سهند بعنوان O.E.Mسازنده دستگاههای مولد برق با موتورهای رفت و برگشتی احتراق داخلی دیزلی و گازی در گستره قدرت از 20KVAتا 3000KVAبهمراه تابلوهای برق و کنترل دستی ،خودکار و یا اظطراری وهمچنین اتوماتیک سنکرون و پارالل و تقسیم بار می باشد.
  • امکانات واقعی گسترده جهت تحویل کوتاه مدت چند ده دستگاه.
  • امکانات ساخت متنوع پوشش مناسب جهت شرایط آب و هوایی خاص(Canopy (ویا پوشش بی صدا((Acousticجهت دستگاهها و همچنین امکان ارائه دستگاه در کانتینرهای استانداردISOفراهم می باشد.
  • ارابه دو چرخ یا چهار چرخ جهت امکان یدک کشی دستگاههای با پوشش یا بدون پوشش مطابق مشخصات فنی استانداردEEC ساخته می شوند.ارائه خدمات مهندسی جهت گزینش قدرت مورد نیاز،نوع استفاده،ترکیب بندی تعداد دستگاهها و بررسی قدرت دستگاهها در شرایط محیطی با استفاده از اطلاعات اصلی در بخش مهندسی فروش تناسب دستگاههای انتخابی را با نیاز مشتریان محقق می نماید.
  • ارائه خدمات مهندسی مرتبط با دستگاههای فروخته شده شامل تهیه نقشه های راهنمای اجرای فونداسیون،تامین هوای ورودی و خروجی،لوله کشی اگزوست و سوخت متناسب با شرایط معماری پروژه جهت کار بهتر و ایده آل دستگاه ارائه می گردد.
  • عملیات نصب و راه اندازی جهت تامینو پیوستگی تعهد گارانتی و خدمات پس از فروش توسط نیروی انسانی کارا سهند انجام می پذیرد.
  • انجام خدمات E.P.C.جهت پروژه های نفت وگاز ،نیرو و صنایع سنگین
  • انجام پروژههای صدا گیری((Acousticخاص در محل پروژه
  • انجام پروژه های ساخت نیروگاه بصورت کلید در دست((Turn-keyشامل عملیات اجرایی ساختمانی،مکانیکی و برقی