گاورنر ( GOVERNOR) :

گاورنر چیست؟ گاورنر دیزل ژنراتور چه نقشی دارد؟

در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل باز و بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور ، دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم . نقش کنترل دور دیزل را گاورنر به عهده دارد که و در دو نوع گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی می باشد. سنسور سرعت (Magnet Pick Up) در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار می گیرند . پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می گیرد و هرگاه دنده های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسها و فرکانس تنظیمی خروجی متصل به اکچویتور (Actuator) را تغییر می دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه اکچویتور مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می گردد. البته به خاطر داشته باشیم که موتور دیزل که در دیزل زنراتورها استفاده می شود از توع درون احتراقی دور ثابت است، به این معنی که دارای دور ۱۵۰۰+۵% است که این تلرانس ۵% rpm را که به دلیل تغییرات بار ایجاد می شود را سیستم گاورنر به صفر میل می دهد.

عملکرد : گاورنر نسبت به تغییرات دور موتور حساس بوده و شانه گاز پمپ انژکتور را حرکت می دهد تا مقدار سوخت مورد نیاز بسته به بار وارد موتور گردد و سبب ثابت نگه داشتن دور موتور براي توان مورد نیاز باشد.

وظایف گاورنر:

- هنگام روشن شدن موتور سوخت بیشتري به موتور می رساند

- دور آرام موتور را کنترل کرده و مانع از خاموش شدن آن می شود

- دور بیشینه موتور را محدودکرده و از کارکرد موتوردردور بالاجلوگیري می کند

- دور موتور را تنظیم می کند

- در هنگام نیاز به گشتاور بیشتر ، سوخت بیشتري به موتور می رساند

شرکت مهندسی کاراسهند انواع گاورنر با مارک های GAC CUMMINS ,Wood Ward,را به شرح ذیل ارائه می نماید .

نمونه هایی از گاورنر :
مدل های مختلف گاورنرهای الکترونیکی
GACESD5500امریکا
GACESD5550امریکا
GACESD5111امریکا
CUMMINS3044196امریکا
CUMMINS3037359امریکا
WOODWARDDIESEL ENGINEامریکا
WOODWARD723DIGITAL CONTROLامریکا
WOODWARD2301SPEED CONTROLامریکا