باتری شارژر اتوماتیک ( Battery Charger) :

شارژ باطري سرب اسید بر پایه شارژ ولتاژي بوده وزمان شارژ درآن بین 12تا 16 ساعت می باشد چنانچه جریان شارژ افزایش یافته و روش شارژ مرحله اي باشد زمان شارژ را می توان تا 10ساعت یا کمتر کاهش داد

شارژ باطري سرب اسید در سه مرحله انجام می پذیرد :
1-مرحله شارژ با جریان ثابت:در این مرحله با جریان ثابت باطري را شارژ کامل می رسانند.زمان این مرحله حدود نصف زمان شارژ است
2- مرحله شارژ کامل :در این مرحله باطري با جریان پایین شارژ شده تا به مرحله اشباع برسد
3- مرحله شارژ شناور:در این مرحله از شارژ فقط از تخلیه خود بخود باطري جلوگیري می شود
باطري زمانی به شارژ کامل رسیده که جریان شارژ آن به کمترین مقدار رسیده یا کمتر از جریان مرحله 2 باشد انتقال از مرحله 1 به 2 بطور یکنواخت بوده و زمانی است که به محدوده ولتاژ تعیین شده رسیده باشد در شارژ کامل جریان شارژ به 3 در صد جریان نامی شارژ می رسد باطري ها با جریان نشتی زیاد هیچگاه به محدوده اشباع نمی رسند.در این حالت زمان شارژ ازطریق تایمرهاي شارژر تعیین می گردد و شارژ باطري خاتمه می یابد تنظیم صحیح ولتاژ شارژ بسیار مهم بوده و مقدار آن از2/3 تا 2/45 ولت براي هر سلول باطري می باشد

انواع باتری شارژر(AVR)
DEEPSEADSE948012V10Aانگلستان
DSE925524V5Aانگلستان
DSE913012V5Aانگلستان
DSE946012V5Aانگلستان
DSE948024V5Aانگلستان
DSE914012V10Aانگلستان
DSE947024V10Aانگلستان
1010
0202